infor­máció

Magyar
pályázók

infor­máció

Magyar
pályázók

 

Kedves magyarországi Érdeklődő!

 

Wolf­gang Bau­er vagyok, az Augs­bur­g/Bay­ern-beli német Toscha Per­so­nal GmbH nevű munk­aköz­vetítő cég ügy­veze­tő iga­z­ga­tója. Öröm­mel mut­atom be Önnek a követ­ke­ző néhá­ny sor­ban köze­leb­bről is cége­met.

Elős­zör is azt sze­ret­ném elmonda­ni, hogyan néz ki a mun­kánk Néme­tor­szág­ban:

A Toscha Per­so­nal GmbH-nak Néme­tor­szág- és Aus­z­tria szer­te szám­talan hotel és ven­dé­glátás­sal foglal­ko­zó ügy­fe­le van. Ügy­fel­eink akkor keres­nek fel ben­nün­ket, amikor kony­hai, étter­mi, vagy taka­rító sze­mé­ly­zet­re van szüksé­gük. Fel­hívnak min­ket, és egyszerűen munkae­rőt kölc­sönöz­nek a nálunk talál­ha­tó adat­bázis­ból — szakács­o­kat, fels­zol­gáló­kat vagy szo­balá­n­yo­kat.
Amikor Ön a munk­aváll­alónk­ká válik, nem nálunk dol­go­zik Augs­burg­ban, hanem egye­ne­sen a Hotel-ügy­fe­lünk­höz uta­zik és ott dol­go­zik, tehát a min­den­k­ori hote­li­ga­z­ga­tó és osztá­ly­veze­tő lesz a felet­te­se, azon­ban a bérét nem a hotel­től kap­ja, hanem a TOSCHA Per­so­nal-tól, his­zen Ön valójában a mi alkal­ma­zot­tunk.
Néme­tor­szág­ban ez a modell tel­je­sen hét­köz­na­pi és már majdnem 50 éve érvé­ny­ben van. Nálunk ezt „idei­g­le­nes mun­kának”, „sze­mé­ly­zet bér­be­a­dás­nak” neve­zik.

Mit­ől vagyunk mi külön­le­ge­sek?
Min­den munk­aváll­alónk külf­öl­di, például len­gyel, bol­gár, román, cseh, vagy magyar. Ez az oka annak, hogy nagyon szoro­san együtt dol­go­zunk az Ön magyar ügyn­öksé­gé­vel. Az Ön ügyn­öksé­ge ren­del­ke­zik min­den oly­an infor­mációval, ami­re Önnek szüksé­ge van ahhoz, hogy eldönt­se, hogy szeretne‑e velünk dol­goz­ni.

Ha úgy dönt, hogy velünk dol­go­zik, sok­kal több elő­ny­re tesz szert, min­tha direkt egy hotel alkal­maz­ná:
A német munk­as­zer­ződé­se a TOSCHA Per­so­nal-nál min­dig határo­z­at­lan ide­jű (kivé­ve, ha Ön határo­zott ide­jű szer­ződést sze­ret­ne) és még a kiu­ta­zá­sa ELŐTT meg­kap­ja tőlünk.
Ha nem tets­zik a mun­kahe­ly, aho­vá kiköz­vetí­tet­tük, nem kell azon­nal fel­monda­nia nálunk. Elég, ha jel­zi, és mi kere­sünk Önnek egy másik mun­kahe­ly­et, ami job­ban meg­fel­el. Továb­bra is nálunk marad alkal­ma­zás­ban, és tőlünk kap­ja a fize­té­sét akkor is, ha nincs mun­kahe­lye. Gar­an­tált bért (35 óra/hét) fize­tünk Önnek attól füg­get­le­nül, hogy dol­go­zik, vagy sem.
A leg­több német és osztrák hotel nem fizet sem­mi­ly­en pót­lé­kot a vasár­na­pi és ünnep­na­pi munk­avég­zé­sért, a túlór­ákért, vagy az éjs­zakás műs­za­ko­kért. Ez nálunk más­ho­gy műkö­dik: mi 25%-os pót­lé­kot fize­tünk, amen­nyiben Ön éjs­zakán­ként, vagy heten­te 40 órá­nál töb­bet dol­go­zik. Ezen­kív­ül 50% pót­lé­kot kap a vasár­na­pi munk­avég­zé­sért, illet­ve 100%-ot az ünne­pe­ken tör­té­nő munk­avég­zé­sért.
Sok német és osztrák hotel nem bizto­sít ingye­nes szál­lást a dol­go­zóinak. Ez nálunk nem így van. Nálunk a szál­lás min­dig egyágyas szo­bát jel­ent, ami ingye­nes (béren kív­ü­li jut­ta­tás) és amíg nálunk dol­go­zik, addig ez jár Önnek.
Külf­öl­di munk­aváll­alóként Néme­tor­szág­ban (különö­sen, ha vala­ki elős­zör dol­go­zik Néme­tor­szág­ban) sok szer­vezé­si támo­ga­tás­ra lehet szüksé­ge: regisztrál­nia kell magát, adós­zá­mot kell igé­nyelni, beteg­bi­zto­sítót kell keres­ni, fer­tőzés­vé­del­mi okta­tá­son kell részt ven­ni, vagy éppen gyer­mek­vé­del­mi támo­ga­tást igé­nyelni stb. Egy átla­gos hotel vagy étte­rem nor­mál eset­ben nem tud min­den­ről gon­do­skod­ni. Mi tudunk! A TOSCHA Per­so­nal-nak kizárólag külf­öl­di munk­aváll­alói vannak, és eze­k­re a dol­go­kra spe­cia­li­zálód­tunk. Támo­gat­ni fog­juk min­den hivatali ügy­in­té­zés­ben, elma­gyarázunk Önnek min­dent, idő­pon­to­kat egy­ez­te­tünk, és útvo­nal­akat kül­dünk Önnek.

Remé­lem, hogy sike­rült Önnek egy alap képet nyújt­a­nom cégün­kről, de biztos vagyok ben­ne, hogy még sok kérdé­se van.
A követ­ke­ző tele­fonszá­mon bár­mi­kor elé­rhet min­ket: 0049 821 50883200, de szíve­sen állunk ren­del­ke­zé­sé­re e‑mailben is: info [ at ] toscha-personal.de
Ter­més­ze­tesen Vibe­ren, Whats­Ap­pon, vagy Face­boo­kon is elé­rhe­tőek vagyunk.
Nagy örö­möm­re szol­gál­na, ha hama­ro­s­an a „TOSCHA csa­pa­tában” üdvö­z­öl­het­ném!

Addig is szívé­lyes üdvöz­let Néme­tor­szág­ból Magyaror­szágra!

Wolf­gang Bau­er
A TOSCHA-Per­so­nal GmbH ügy­veze­tő iga­z­ga­tója