infor­má­ció

Magyar
pályázók

infor­má­ció

Magyar
pályázók

 

Kedves magyarországi Érdeklődő!

 

Wolf­gang Bau­er vagyok, az Augs­bur­g/­Bay­ern-beli német Toscha Per­so­nal GmbH nevű munk­aköz­ve­tí­tő cég ügy­ve­ze­tő iga­zga­tó­ja. Öröm­mel mut­atom be Önnek a köve­t­ke­ző néhá­ny sor­ban köze­leb­bről is cégemet.

Elős­zör is azt sze­ret­ném elmonda­ni, hogyan néz ki a mun­kánk Németországban:

A Toscha Per­so­nal GmbH-nak Néme­tor­szág- és Aus­z­tria szer­te szám­talan hotel és ven­dé­glá­tás­sal foglal­ko­zó ügy­fe­le van. Ügy­fel­eink akkor keres­nek fel ben­nün­ket, amikor kony­hai, étter­mi, vagy taka­rí­tó sze­mé­ly­zet­re van szüksé­gük. Fel­hívnak min­ket, és egys­zerűen munka­e­rőt kölc­sönöz­nek a nálunk talál­ha­tó adat­bá­zis­ból — szakács­o­kat, fels­zol­gá­lókat vagy szo­balá­n­yo­kat.
Amikor Ön a munk­a­váll­alónk­ká válik, nem nálunk dol­go­z­ik Augs­burg­ban, hanem egye­ne­sen a Hotel-ügy­fe­lünk­höz uta­z­ik és ott dol­go­z­ik, tehát a min­den­k­ori hote­li­ga­zga­tó és osz­tá­ly­ve­ze­tő lesz a felet­te­se, azon­ban a bérét nem a hotel­től kap­ja, hanem a TOSCHA Per­so­nal-tól, his­zen Ön való­já­ban a mi alkal­ma­zot­tunk.
Néme­tor­szág­ban ez a modell tel­je­sen hét­köz­na­pi és már majd­nem 50 éve érvé­ny­ben van. Nálunk ezt „idei­g­le­nes mun­kának”, „sze­mé­ly­zet bér­be­a­dás­nak” nevezik.

Mit­ől vagyunk mi külön­le­ge­sek?
Min­den munk­a­váll­alónk külf­öl­di, példá­ul len­gyel, bol­gár, román, cseh, vagy magyar. Ez az oka annak, hogy nagyon szoro­san együtt dol­go­zunk az Ön magyar ügy­n­öksé­gé­vel. Az Ön ügy­n­öksé­ge ren­del­ke­z­ik min­den oly­an infor­má­ció­val, ami­re Önnek szüksé­ge van ahhoz, hogy eldönt­se, hogy szeretne‑e velünk dolgozni.

Ha úgy dönt, hogy velünk dol­go­z­ik, sok­kal több elő­ny­re tesz szert, min­tha direkt egy hotel alkal­mazná:
A német munk­as­zer­ző­dé­se a TOSCHA Per­so­nal-nál min­dig hatá­ro­z­at­lan ide­jű (kivé­ve, ha Ön hatá­ro­zott ide­jű szer­ző­dést sze­ret­ne) és még a kiu­ta­zá­sa ELŐTT meg­kap­ja tőlünk.
Ha nem tetsz­ik a munka­he­ly, aho­vá kiköz­ve­tí­tet­tük, nem kell azon­nal fel­monda­nia nálunk. Elég, ha jel­zi, és mi kere­sünk Önnek egy másik munka­he­ly­et, ami job­ban meg­fel­el. Továb­bra is nálunk marad alkal­ma­zás­ban, és tőlünk kap­ja a fize­té­sét akkor is, ha nincs munka­he­lye. Gar­an­tált bért (35 óra/hét) fize­tünk Önnek attól füg­get­le­nül, hogy dol­go­z­ik, vagy sem.
A leg­több német és osz­trák hotel nem fizet sem­mi­ly­en pót­lé­kot a vasár­na­pi és ünnep­na­pi munk­a­vég­zé­sért, a túlórá­kért, vagy az éjs­zakás műs­za­ko­kért. Ez nálunk más­ho­gy műkö­dik: mi 25%-os pót­lé­kot fize­tünk, amen­nyiben Ön éjs­zakán­ként, vagy heten­te 40 órá­nál töb­bet dol­go­z­ik. Ezen­kí­v­ül 50% pót­lé­kot kap a vasár­na­pi munk­a­vég­zé­sért, illet­ve 100%-ot az ünne­pe­ken tör­té­nő munk­a­vég­zé­sért.
Sok német és osz­trák hotel nem bizto­sít ingye­nes szál­lást a dol­go­zóinak. Ez nálunk nem így van. Nálunk a szál­lás min­dig egyá­gyas szo­bát jel­ent, ami ingye­nes (béren kív­ü­li jut­ta­tás) és amíg nálunk dol­go­z­ik, addig ez jár Önnek.
Külf­öl­di munk­a­váll­alóként Néme­tor­szág­ban (különö­sen, ha vala­ki elős­zör dol­go­z­ik Néme­tor­szág­ban) sok szer­ve­zé­si támo­ga­tás­ra lehet szüksé­ge: regisz­trál­nia kell magát, adós­zá­mot kell igé­nyelni, beteg­bi­zto­sí­tót kell keres­ni, fer­tő­zés­vé­del­mi okta­tá­son kell részt ven­ni, vagy éppen gyer­mek­vé­del­mi támo­ga­tást igé­nyelni stb. Egy átla­gos hotel vagy étte­rem nor­mál eset­ben nem tud min­den­ről gon­do­skod­ni. Mi tudunk! A TOSCHA Per­so­nal-nak kizá­rólag külf­öl­di munk­a­váll­alói van­nak, és eze­k­re a dol­go­kra spe­cia­li­zá­lód­tunk. Támo­gat­ni fog­juk min­den hivatali ügy­in­té­zés­ben, elma­gyará­zunk Önnek min­dent, idő­pon­to­kat egy­ez­te­tünk, és útvo­nal­a­kat kül­dünk Önnek.

Remé­lem, hogy sike­rült Önnek egy alap képet nyújt­a­nom cégün­kről, de biztos vagyok ben­ne, hogy még sok kérdé­se van.
A köve­t­ke­ző tele­fonszá­mon bár­mi­kor elé­rhet min­ket: 0049 821 50883200, de szíve­sen állunk ren­del­ke­zé­sé­re e‑mailben is: info [ at ] toscha-personal.de
Ter­més­ze­tesen Vibe­ren, Whats­Ap­pon, vagy Face­boo­kon is elé­rhe­tőek vagyunk.
Nagy örö­möm­re szol­gál­na, ha hama­ro­s­an a „TOSCHA csa­pa­tá­ban” üdvözölhetném!

Addig is szí­vé­lyes üdvöz­let Néme­tor­szág­ból Magyarországra!

Wolf­gang Bau­er
A TOSCHA-Per­so­nal GmbH ügy­ve­ze­tő igazgatója