infor­mac­ja

Polscy
pracownicy

infor­mac­ja

Polscy
pracownicy

Witam wszystkich Zainteresowanych  z Polski. 

 

Nazy­wam się Wolf­gang Bau­er i jes­tem dyrek­to­rem Agen­c­ji Poś­red­nict­wa Pra­cy z sied­zi­bą w Augs­bur­gu w Bawa­rii (TOSCHA-Per­so­nal GmbH in Augs­burg / Bay­ern). 
Z przy­jem­nością poz­wolę sobie przed­sta­wić Państ­wu działal­ność mojej firmy. 

Jak funk­c­jo­nu­je moja firma ?

TOSCHA-Per­so­nal GmbH posia­da kli­en­tów na tere­nie całych Nie­miec i  Aus­trii  z branży hotel­arskiej i gas­tro­no­mic­z­nej, któr­zy zgłas­za­ją  do nas zapo­trze­bo­wa­nie na per­so­nel  w zawod­zie poko­jo­wy, poko­jów­ka oraz per­so­nel potrzeb­ny do pra­cy w kuch­ni i restauracji.

Nasi  hote­lo­wi Kli­en­ci wypo­ży­c­za­ją  zatrud­nionych u nas kuch­ar­zy, kel­nerów i pokojówki.

Jeże­li zosta­nie­cie państ­wo nas­zy­mi pra­cow­ni­ka­mi, to nie będ­zie­cie pra­cow­a­li u nas w Augs­bur­gu lecz w placów­ce (hote­lu), któ­ra zgło­siła zapo­trze­bo­wa­nie na per­so­nel i tam będ­zie­cie Państ­wo ski­e­ro­wa­ni. Was­zym zwier­z­ch­ni­kiem będ­zie dyrek­tor hote­lu i kie­row­nik działu, ale pens­ję będ­zie­cie Państ­wo otrzymy­wa­li od TOSCHA-Per­so­nal GmbH, ponie­waż będ­zie­cie przez nas zatrud­nieni. 
Ten model pra­cy, zwa­ny pracą tymcza­so­wą (Zeit­ar­beit, Per­so­nal­lea­sing, Arbeit­neh­mer­über­las­sung) ist­nie­je już od 50 lat i jest w Niemc­zech cał­ko­wi­cie dopuszczalny.

Co nas wyróżnia ?

Wszys­cy nasi pra­cow­ni­cy poch­od­zą z Pol­ski, Rumu­n­ii, Czech oraz Węgier. Z tego powo­du ściś­le współ­pra­cu­je­my z Was­zą pol­ską agen­c­ją. Posia­da ona wszyst­kie infor­mac­je, któ­re mogą być Wam potrzeb­ne do decyzji o pod­jęciu u nas pracy. 

Jeże­li zde­cy­du­je­cie się Państ­wo współ­pra­co­wać z nami, przy­nie­sie to Wam o wie­le więcej kor­zyści niż zatrud­nien­ie bez­poś­red­nio w hotelu. 

* Was­za umowa o pracę z TOSCHA-Pers­nal jest na czas nieokreś­l­o­ny (chy­ba, że życ­zy­cie sobie ogra­nic­zoną cza­so­wo) i dosta­nie­cie ją od nas przed przy­jazdem do Nie­miec. 
* Jeże­li nie będ­zie się Wam Wasze mie­js­ce pra­cy (hotel) podo­bało, nie musi­cie zaraz wypo­wia­dać umowy, tyl­ko zgło­si­cie się do nas, a my pos­zu­ka­my Wam inne­go mie­j­s­ca pra­cy. Pozo­sta­nie­cie w dals­zym cią­gu przez nas zatrud­nieni i będ­zie­cie otrzymy­wać pens­ję, nawet jeże­li nie będ­zie­cie mie­li mie­j­s­ca pra­cy. Gwa­ran­tu­je­my Wam pens­ję (35 god­zin tygod­nio­wo), obo­jęt­nie czy pra­cu­je­cie czy nie. 
* Więks­zość hote­li w Niemc­zech nie wypła­ca żad­nych dodat­ków za pracę w nocy, w nied­zielę i świę­ta oraz za nad­god­zi­ny. U nas jest inac­zej. 
Wypła­ca­my dodat­ki w wys­o­kości 25% Was­zej pens­ji jeże­li pra­cu­je­cie w nocy lub więcej niż 40 god­zin tygod­nio­wo oraz 50% za nied­zie­le i 100% za świę­ta. 
* Wie­le hote­li w Niemc­zech i w Aus­trii nie ofe­ru­je swo­im pra­cow­ni­kom bez­płat­nych mie­jsc nocle­go­wych. My nato­mi­ast zapew­nia­my jed­noos­obo­wy, bez­płat­ny pokój (z uwz­ględ­nien­iem przy­wi­le­ju podat­ko­we­go z tytułu prze­ka­za­nia pra­cow­ni­ko­wi przez pra­co­daw­cę mieszka­nia do użyt­ku). 
* Jako pra­cow­nik zagra­nicz­ny podej­mu­ją­cy pracę w Niemc­zech (prze­de wszystkim po raz pierws­zy) potrze­bo­wać będ­zie­cie Państ­wo wspar­cia orga­ni­za­cy­j­n­e­go takie­go, jak zamel­do­wa­nie w gmi­nie, numer iden­ty­fi­ka­c­ji podat­kowej, wybra­nie ubez­pie­c­zy­cie­la, poucze­nia doty­c­zące infek­c­ji, złoże­nie poda­nia o zasiłek rod­zin­ny itd. 

Żaden hotel czy restau­rac­ja zazwy­c­zaj nie troszc­zy się o takie rze­c­zy. Nato­mi­ast TOSCHA-Per­so­nal zatrud­nia wyłącz­nie pra­cow­ni­ków zagra­nicz­nych i w związ­ku z tym jest pomoc­na w załat­wia­niu tych wszyst­kich urzę­do­wych spraw. 

Mam nad­zie­ję, że pomo­głem Państ­wu wyro­bić sobie o nas pierwsze wraże­nie. Cho­ciaż na pew­no pozosta­je jes­zc­ze wie­le otwar­tych pytań. 
Może­cie nas Państ­wo zawsze osią­g­nąć pod nume­rem tele­fonu 0049 821 50883200 albo napi­sać do nas e‑mail   info[ ät ] @toscha-personal.de. Oczy­wiście jes­teś­my rów­nież dla Was na Viber, Whats­App i na Facebook. 

Z chęcią powi­tam Was (mam nad­zie­ję) już wkrót­ce w „Team TOSCHA”. 

Pozd­ro­wi­e­nia z Nie­miec do Polski

Wolf­gang Bau­er
Dyrek­tor TOSCHA-Per­so­nal GmbH