infor­mații

Solicitanți
români

infor­mații

Solicitanți
români

Bine ați venit pe pagina noastră, dragi posibili candidați din România

 

Nume­le meu este Wolf­gang Bau­er și sunt Direc­tor Gene­ral al agenți­ei de recru­t­a­re ger­mană TOSCHA-
Per­so­nal GmbH din Augs­burg / Bava­ria și sunt foar­te încân­tat să vă pre­zint mai jos ser­viciile oferite.

În pri­mul rând o să vă explic cum fun­cțio­nea­ză mun­ca noastră în Ger­ma­nia:
TOSCHA Per­so­nal GmbH are un număr mare de hotel­uri și restau­ran­te în toată Ger­ma­nia și Aus­tria
Aceș­tia sunt cli­enții noș­tri. Aceș­tia ne ape­lea­ză când au nevoie de per­so­nal pen­tru restau­ran­tul sau hote­lul lor – ser­vicii în bucă­tă­rie sau de menaj.
Cli­enții noș­tri ne sună apoi și împru­mu­tă pur și simp­lu bucă­ta­rii, ospă­ta­rii sau per­so­nalul pen­tru curățe­nie. Dacă devii angaja­tul nostru, atun­ci nu vei lucra pen­tru noi în Augs­burg, ci pen­tru cli­enții hote­lu­lui nostru. Direc­torul hote­lu­lui respec­tiv șeful depar­ta­men­tu­lui este supra­ve­ghe­torul dvs., dar nu veți pri­mi sala­riile de la hotel, ci de la TOSCHA Per­so­nal, deo­are­ce sun­teți angaja­tul nostru.
În Ger­ma­nia acest model de lucru este ceva nor­mal și de apro­xi­ma­tiv 50 de ani pe pia­ță. Înse­am­nă „mun­că tem­por­ară”, „închi­rie­re de per­so­nal” sau for­mal spus „lucră­to­ri tem­pora­ri“.
Ce ne face spe­cia­li?
Toți anga­jații noș­tri sunt ori­gi­na­ri din străină­ta­te și pro­vin din țări cum ar fi din Polo­nia, Bul­ga­ria, Româ­nia, Repu­bli­ca Cehă sau Unga­ria. Din acest motiv, lucrăm foar­te strâns cu agenția care v‑a medi­at. Agenția dvs. are toa­te infor­mațiile de care aveți nevoie pen­tru a deci­de dacă doriți să lucrați cu și pen­tru noi.
Dacă deci­deți să lucrați cu noi, aveți mai mul­te bene­fi­cii decât dacă sun­teți angajat direct la un hotel sau restau­rant:
Con­trac­tul dvs. de mun­că ger­man cu TOSCHA Per­so­nal este întot­deau­na încheiat pe perio­adă nede­ter­mi­na­tă (exce­pție făcând dacă dvs. vă doriți un con­tract de mun­că temporar/pe o perio­adă deter­mi­na­tă) și îl veți pri­mi întot­deau­na de la noi ÎNAINTE de sosi­rea dvs. în Ger­ma­nia.
Dacă nu îți place locul de mun­că / hote­lul, nu tre­bu­ie nea­pă­rat să închei con­trac­tul cu noi, respec­tiv să îți depui demi­sia. Este sufi­ci­ent să ne spui și cău­tăm un alt loc de mun­că care să vă placă la un alt hotel sau restau­rant din por­to­fo­li­ul nostru. În perio­a­da în care vă cău­tăm un alt loc de mun­că sun­teți în con­ti­nu­a­re angajat și pri­miți sala­riul cuve­nit. Vă plă­tim un sala­riu de garanție (35 de ore pe săp­tă­mână), indi­fe­rent dacă lucrați sau nu, atâ­ta timp cât aveți sufi­ci­en­te ore în con­tul dvs. de ore.
Majo­ri­ta­tea hotel­urilor din Ger­ma­nia nu vă plă­tesc spor de noap­te, ore supli­men­ta­re sau zile de săr­bă­to­are. La noi este dife­rit: noi vă plă­tim un spor de 25% când lucrați noap­tea sau când depășiți 40 de ore pe săp­tă­mână. În plus, pri­miți 50% spor când lucrați dumi­ni­ca, iar în zile­le de săr­bă­to­are legală în Ger­ma­nia, spo­rul este de 100%.
Foar­te mul­te hotel­uri din Ger­ma­nia și Aus­tria nu oferă anga­jaților lor caza­re gra­tui­tă. La noi este alt­fel. La noi cază­ri­le sunt întot­deau­na în regim sin­gle, asi­gu­ra­te în mod gra­tuit atâ­ta timp cât sun­teți sub con­tract cu noi.
Ca angajat străin în Ger­ma­nia (mai ales dacă sun­teți pen­tru pri­ma data angajat în Ger­ma­nia), aveți nevoie de mult spri­jin orga­ni­z­ațio­nal: tre­bu­ie să vă ală­tu­rați comu­ni­tății, respec­tiv să aveți reșe­dință în Ger­ma­nia, aveți nevoie de un număr fis­cal, tre­bu­ie să ale­geți o asi­gur­a­re de sănă­ta­te, tre­bu­ie să bene­fi­ciați de inst­rucți­uni de pro­tecție împo­tri­va infecțiilor. În mod nor­mal hotel­uri­le și restau­ran­te­le nu se ocupă de aces­te pro­ce­du­ri, dar la TOSCHA Per­so­nal nici nu se pune pro­ble­ma. Vă vom aju­ta cu toa­te pro­ce­du­ri­le admi­nis­tra­ti­ve în care vă ofe­rim toa­te expli­cațiile, facem pro­gram­ă­ri­le căt­re insti­tuțiile de stat și vă tri­mi­tem indi­cații.
Sperăm că am reușit să vă ofer o pri­vi­re de ansam­blu asu­pra ser­viciilor ofer­te. Cu sigu­ranță mai aveți și alte între­bă­ri. În acest sens, ne puteți con­ta­c­ta oricând la numă­rul unter 0049 821 50883200 sau să ne scrieți un E‑mail la info [at ] toscha-personal.de.
Desi­gur, sun­tem pen­tru dvs. și pe Viber, Whats­App sau Face­book.
Mi-ar face deo­se­bi­tă plă­ce­re să vă am ală­tu­ri în echipa ”TOSCHA”

Cal­de salu­tă­ri din Ger­ma­nia vă tri­mi­te,
Wolf­gang Bauer